Vedtægter for Foreningen Kandestederne

som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. januar 2013 og ændret på generalforsamlingen den 12. maj 2018

1.

NAVN OG HJEMSTED MV.

1.1

Foreningens navn er Foreningen Kandestederne.

1.2

Foreningen eksisterer virtuelt på adressen www.kandestederne.dk. Al kommunikation mellem forening og medlemmer foregår elektronisk. Der opkræves ikke kontingent.

1.3

Kontakt til foreningen kan ske ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen, som fremgår af hjemmesiden.

 2.

FORMÅL

2.1

Foreningen har som formål at værne om Kandestedernes enestående naturværdier og særlige atmosfære. Foreningen vil desuden arbejde for, at udvikling af stedet sker under hensyntagen hertil og i respekt for Kandestedernes beliggenhed midt i et stort fredet område af national betydning. Foreningens aktiviteter skal således bevare og styrke Kandestedernes helt særlige rekreative muligheder til gavn for alle, der besøger området eller har fritidsbolig der.

 3

MEDLEMMER

3.1

Som medlem optages enhver, som støtter formålet under gældende vedtægter. Desuden kan grundejerforeninger i Kandestederne optages som medlemmer.

3.2

Optagelse kan afslås af et flertal af bestyrelsens medlemmer, når særlige grunde taler herfor.

3.3

Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet beslutte at ekskludere et medlem, der handler til skade for foreningen.

 4.

GENERALFORSAMLINGEN

4.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes på et af bestyrelsen besluttet tidspunkt og sted.

4.2

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.

Valg af dirigent og referent

2.

Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3.

Drøftelse af fremtidig virksomhed

4.

Behandling af indkomne forslag

5.

Valg af formand

6.

Valg af bestyrelse og suppleanter

7.

Eventuelt

4.3

Hvert medlem har en stemme ved generalforsamlingen. Ved fravær kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem må dog højst bære 3 fuldmagter. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

4.4

Generalforsamlingen træffer, hvor ikke andet måtte være bestemt, beslutning ved simpel stemmeflerhed.

4.5

Generalforsamlingen indkaldes ved udsendelse af e-mail til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel med offentliggørelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes som e-mail til formanden mindst 7 dage før generalforsamlingen.

 5.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

5.1

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 5 uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

5.2

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

5.3

I øvrigt gælder bestemmelserne i pkt. 4.3 og 4.4.

6. 

DAGLIG LEDELSE

6.1

Den daglige ledelse varetages af formanden og de to næstformænd. Rammerne for foreningens arbejde fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formanden og 4-6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der vælges tillige 2 suppleanter; en 1. og 2. suppleant. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

Udtræder et medlem af bestyrelsen i utide, indtræder 1. suppleanten. Der foretages derefter suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling. Udtræder formanden i utide, indtræder en af de to næstformænd efter gensidig aftale i dennes sted.

6.2

På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv og vælger herunder de to næstformænd.

6.3

Bestyrelsen varetager foreningens løbende opgaver.

6.4

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 7.

TEGNING

7.1

Foreningen tegnes udadtil af formanden og yderligere mindst en af næstformændene. Foreningen har ingen selvstændig økonomi og kan således ikke forpligtes økonomisk.

 8.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

8.1

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

8.2

Ændringer træder i kraft umiddelbart efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

9.

OPLØSNING

9.1

 Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.